Wachtwoord Vernieuwen

Zoek nu jouw volgende bestemming
Meer Zoek Opties
Uw zoekresultaten

Terms and Conditions

Mamilo.travel (hierna genoemd: “website”) is onderdeel van en wordt aangeboden door Mamilo.VOF, (hierna genoemd: “Mamilo”) met maatschappelijke zetel te Adegem, Ivonne De Smetlaan 12 met ondernemingsnummer BE 0727.508.611.

 1. De Website is een platform waar eigenaars van vakantieaccommodaties (hierna genoemd: “Verhuurders” )deze accommodaties te huur aanbieden middels advertenties aan bezoekers van de Website.
 2. Mamilo wordt geen partij bij de overeenkomst tot huur van een vakantieaccommodatie welke mogelijk tussen een Verhuurder en een bezoeker van de Website tot stand komt. De bezoekers van de Website (hierna genoemd: “Bezoekers”), welke ingaan op de aanbiedingen van een door Verhuurders aangeboden vakantieaccommodatie en of een van de aangeboden vakantieaccommodaties gaan huren van een Verhuurder, worden hierna aangeduid als “Huurders” in meervoud en “Huurder” in enkelvoud. Bezoekers, Huurders en Verhuurders worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Gebruikers” in meervoud, of “Gebruiker” in enkelvoud.
 3. Door de Website te bezoeken verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden” ). Wij adviseren u dan ook deze Algemene Voorwaarden goed te lezen. Bij gebruik van de Website kan u gevraagd worden zich nogmaals akkoord te verklaren met deze Algemene Voorwaarden.
 4. Gebruikers
  1. Alle informatie op deze site met betrekking tot de aangeboden vakantieverblijven is afkomstig van derden (adverteerders). Mamilo  is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van geplaatste advertenties en informatie.
  2. Mamilo legt slechts een contact en is nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen klant en adverteerder.
  3. Mamilo is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid van websites en bedrijven waar u naar wordt doorverwezen middels banners of buttons of anderszins.
  4. Mamilo is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.
  5. Mamilo doet haar best om er voor te zorgen dat er op dusdanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Mamilo houdt alleen die persoonsgegevens bij die nodig zijn om u van dienst te zijn. De persoonlijke gegevens die u op de website invult, zullen uitsluitend voor het doel worden gebruikt waarvoor u de gevraagde informatie heeft opgegeven.
  6. Mamilo verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld.
  7. Mamilo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Mamilo raadt u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte geraakt van deze wijzigingen.
  8. U vrijwaart Mamilo en haar zaakvoerders, personeel, afgevaardigden volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

5.Adverteerders

   1. Als adverteerder verplicht u zich om de gegevens van de door u aangeboden producten naar waarheid en volledig weer te geven. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Mamilo toestemming om de informatie over het betreffende product op de website te plaatsen.
   2. Mamilo behoud zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te wijzigen of te verwijderen. Dit zal zich o.a. voordoen indien:
    • advertenties naar mening van Mamilo aanstootgevend zijn
    • de vakantieverblijven in de advertenties op onjuiste en /of onvolledig wijze zijn weergegeven
    • het betreffende vakantieverblijf in een verkeerde rubriek is geplaatst.
   3. U vrijwaart Mamilo en haar zaakvoerders, personeel, afgevaardigden tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
   4. Mamilo is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.
   5. U vrijwaart Mamilo en haar zaakvoerders, personeel, afgevaardigden volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.
   6. Mamilo behoud zich het recht voor om u de toegang en/of gebruik van deze website te weigeren, indien u handelt of heeft gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden.
   7. Mocht u besluiten geen gebruik meer te maken van de presentatie van uw verblijf op Mamilo dan kunt u dit schriftelijk (of per e-mail) uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het presentatie jaar doorgeven. Wanneer u gedurende de periode van betaalde plaatsing uw vermelding wilt beëindigen, kan geen beroep worden gedaan op terugbetaling van de nog resterende maanden. Indien we geen schriftelijke afmelding hebben ontvangen wordt uw abonnement stilzwijgend met een jaar verlengd.
   8. Indien u zich niet volledig voegt naar bovengenoemde voorwaarden, bent u niet gerechtigd gebruik te maken van deze website.

6. Werking Website
Mamilo besteedt zeer veel zorg aan het zo optimaal en foutloos mogelijk laten functioneren van de Website en de aldaar te raadplegen informatie. Voor het functioneren van de Website is mamilo mede afhankelijk van derden. De informatie over de vakantieaccommodaties is samengesteld door Verhuurders. Om deze redenen kan Mamilo u helaas niet garanderen dat de Website altijd zonder storingen zal functioneren of altijd bereikbaar zal zijn en dat alle informatie op de Website juist is. Vanzelfsprekend doet Mamilo binnen redelijke grenzen haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de Website goed functioneert en de aangeboden informatie juist is.

7. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring
Mamilo draagt zorg voor het hosten en de bereikbaarheid van de Website. Mamilo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van systeemuitval, verbindingsuitval of een ander defect of storing van de Website. Mamilo zal een storing zo spoedig mogelijk proberen te verhelpen.

 1. Mamilo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van de Website door Gebruikers.
 2. Mamilo sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door;
 3. (i) gebruik van de diensten van de Website of andere diensten van Mamilo;
 4. (ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
 5. (iii) onjuiste informatie op de Website;
 6. Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot:
 7. – ingeval een vordering van een Huurder: tot maximaal het bedrag van de aan de Verhuurder betaalde kale weekprijs voor de betreffende accommodatie;
 8. – ingeval een vordering van een Verhuurder: tot maximaal het bedrag van de door de Huurder aan Verhuurder betaalde kale weekprijs voor de betreffende accommodatie;
 9. – Ingeval van derden – een vordering van een Gebruiker– anderen dan Verhuurder en Huurder – een bedrag van maximaal € 150,-*.
 10. Gebruikers vrijwaren Mamilo voor aanspraken van derden met betrekking tot enigerlei schade, waaronder meer – doch niet uitsluitend – juridische kosten, geleden door het aangaan

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.